top of page
CA We are Hiring 1.png

Citrus Arts

Are Hiring

Education & Outreach Officer – Job Description
Reporting to: Board of Trustees
Line managed by: The Co-Directors

 

Citrus Arts create “Exceptional Experiences for Everyday People” through circus, dance, theatre, visual arts, music & literature, with a strong emphasis on outdoor performances. We’re a registered charity based in Pontypridd in the Rhondda Valley.

 

We deliver community engagement projects, classes, workshops and education projects at our base in Hopkinstown Hall, across South Wales, and the UK. We are a small, family-run organisation established in 2008 and rely on a team of experienced freelancers.

 

Citrus are seeking a freelance Education & Outreach Officer to join the team to help us to deliver, and further develop this aspect of our work.

The successful candidate will work closely with the Directors Bridie & James to re-start and re-work our (pre-Covid) existing programme and will assist in building new initiatives to help young people and their families in our local community and the wider performing arts sector.

 

This is a temporary freelance position for 6 months, with the possibility of extension.

 • Duties and Key Responsibilities


●    To develop the Education and Outreach programme 
●    To re-launch our Youth Circus project at our new Creation Space at Hopkinstown Community Hall
●    To develop fundraising strategies with the support of senior Management
●    To support the directors with shortlisting, interviewing and employment of freelance staff
●    To manage staff and volunteers
●    To manage stand-alone project budgets
●    To manage public facing communications
●    To ensure work is delivered in adherence with Citrus Arts’ Safeguarding, GDPR, Welsh language, Equal Opportunities, Health & Safety and Covid polices. 
●    To develop and implement a monitoring and evaluation framework for each project. 
●    To support the marketing and promotion of projects.

 • Criteria and Person Specification 

Candidates will be expected to demonstrate the following:


Experience 
●    At least three years’ experience of project development and management in an arts context. 
●    Experience of networking with a broad range of organisations and individuals. 
●    Experience of project monitoring and evaluation
●    Experience of fundraising
●    Experience of Marketing

Skills and Abilities 
●    A creative and innovative approach to project development. 
●    Good standard of computer literacy and book-keeping
●    Excellent communication and interpersonal skills 
●    Ability to deliver, present and evaluate both written and verbally. 
●    Leadership ability and the capacity to motivate a team. 

Other Requirements 
●    Dynamic team player with a high level of initiative. 
●    A determination to tackle cultural inequalities in our society

 • Desirable Skills and Experience 

●    Possess a full clean driving licence
●    Welsh speaker
●    Understanding of the needs of children, young people and families in today’s society and the South Wales economic environment
●    An understanding of charitable and arts fundraising
●    A high level of awareness of Health and Safety protocols and dynamic risk assessment
●    Willingness to work flexible hours

 • Fees and working hours

This is a Part-time role of 20 hours per week worked flexibly
A fee of between £6240 - £7100 will be paid for the 6 month period, based on a salary of between £23,500 - £27,000 pro rata, depending on experience. 
This is a freelance role and the freelancer is therefore responsible for paying their own Tax, NI and pensions contributions.
This is initially a 6-month post, with possible extension after review

 • How to apply

Please send your CV and a covering letter outlining your relevant experience for this role admin@citrusarts.co.uk 
Deadline for applications 7th May 2021
Interviews the week of 10th May 2021

We look forward to receiving your application
 

CA We Are Hiring 2.png

Mae Citrus Arts Yn Cyflogi

 Swyddog Addysg ac Allgyrch – Disgrifiad Swydd
Yn atebol i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr

Rheolwyr atebol:  Y Cydgyfarwyddwyr

 

Mae Citrus Arts yn creu “Profiadau Anghyffredin i Bobl Gyffredin” drwy syrcas, dawns, theatr, celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a llenyddiaeth, a phwyslais cryf ar berfformiadau awyr agored. Rydym yn elusen gofrestredig â’n cartref ym Mhontypridd yng Nghwm Rhondda.

 

Rydym yn cyflenwi prosiectau ymgysylltu â’r gymuned, dosbarthiadau, gweithdai a phrosiectau addysg yn ein canolfan yn Neuadd Trehopcyn, drwy hyd a lled De Cymru, a gwledydd Prydain. Corff bach, a redir gan y teulu ydym, a sefydlwyd yn 2008, yn dibynnu ar dîm o weithwyr llawrydd profiadol.

 

Mae Citrus ar drywydd Swyddog Addysg ac Allgyrch llawrydd i ymuno â’r tîm yn gymorth i ni gyflenwi a datblygu ymhellach yr agwedd yma ar ein gwaith.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n glòs gyda’r Cyfarwyddwyr Bridie a James i ailgychwyn ac ailwampio ein rhaglen oedd ohoni (cyn covid) a bydd yn gymorth i lunio mentrau newydd i helpu pobl ifanc a’u teuluoedd yn ein cymdogaeth ac yn sector ehangach y celfyddydau perfformio.

 

Swydd lawrydd dros dro am chwe mis ydi hon, y mae dichon ei hestyn.

 

 • Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol

 

 • Datblygu’r rhaglen Addysg ac Allgyrch

 • Ail-lansio ein prosiect Syrcas Ieuenctid yn ein Man Creu newydd yn Neuadd Gymuned Trehopcyn

 • Datblygu strategaethau codi arian gyda chefnogaeth yr Uwch-reolwyr

 • Cefnogi’r cyfarwyddwyr wrth y gwaith o lunio rhestrau byr, cyfweld a chyflogi staff llawrydd

 • Rheoli staff a gwirfoddolwyr 

 • Rheoli cyllidebau prosiectau unigol

 • Rheoli cyfathrebu sydd yn wyneb y cyhoedd

 • Ymorol am gyflenwi gwaith yn unol â pholisïau Citrus Arts o ran Diogelu, Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, yr iaith Gymraeg, Cyfleoedd Cyfartal, Iechyd a Diogelwch, a Covid.  

 • Datblygu a rhoi ar waith fframwaith monitro a gwerthuso i bob prosiect.

 • Cefnogi marchnata a hyrwyddo prosiectau.

 

 • Meini Prawf a Manyleb Person  

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr ddangos y canlynol:

Profiad

 • O leiaf tair blynedd o brofiad o ddatblygu a rheoli prosiectau yng nghyd-destun y celfyddydau

 • Profiad o rwydweithio ag amrywiaeth eang o gyrff ac unigolion.

 • Profiad o fonitro a gwerthuso prosiectau

 • Profiad o godi arian.

 • Profiad o Farchnata

 

Sgiliau a Galluoedd

 • Ymagwedd greadigol ac arloesol tuag at ddatblygu prosiectau

 • Safon dda o lythrennedd cyfrifiadurol a chadw cyfrifon

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol

 • Gallu cyflenwi, cyflwyno a gwerthuso ar ddu a gwyn ac ar lafar ill dau.

 • Gallu arwain a chynneddf ysgogi tîm.  

 

Gofynion Eraill

 • Chwaraewr tîm egnïol a digonedd o fenter.

 • Bod yn benderfynol o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau diwylliannol yn ein cymdeithas

 

Sgiliau a Phrofiad i’w Dymuno

 • Trwydded yrru lân, lawn

 • Medru’r Gymraeg

 • Deall anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd yn y gymdeithas sydd ohoni ac amgylchfyd economaidd De Cymru

 • Deall codi arian i elusennau a’r celfyddydau

 • Ymwybod byw o brotocolau Iechyd a Diogelwch ac asesu risg deinamig

 • Bod yn fodlon gweithio oriau hyblyg

 

 • Ffïoedd ac oriau gwaith

Rôl Ran-amser ugain awr yr wythnos a weithir yn hyblyg ydi hon

Talir ffi o rhwng £6240 a £7100 am y cyfnod chwe mis, ar sail cyflog o rhwng £23,500 a £27,000 pro rata, gan ddibynnu ar brofiad.

Rôl lawrydd ydi hon ac felly mae’r gweithiwr llawrydd yn gyfrifol am dalu ei Dreth, ei Yswiriant Cenedlaethol a’i gyfraniadau pensiwn ei hun.

Swydd chwe mis ydi hon i ddechrau, y dichon y’i hestynnir ar ôl arolwg.

 

 • Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad perthnasol i’r rôl yma at admin@citrusarts.co.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 7fed Mai 2021.

Cyfweliadau yr wythnos 10fed Mai 2021

 

Edrychwn ymlaen at weld eich cais yn dod i law.

20171112_162412.jpg

Call Out

for Citrus Arts Board Members

Citrus Arts are seeking Independent Board Members

Join the governing body of one of Wales’  most dynamic Arts Companies

 

As our 10th Anniversary approaches we are reflecting on a successful track record of creating innovative, high-quality performances and events, knowing that we are at a crucial stage of growth and that we need to re-constitute as a charitable organisation.

 

We are especially keen to attract people with expertise in Finance, Fundraising, Arts Producing, Marketing & Communications, Building Management and Community Arts. These are not exclusive requirements and should not deter anyone who feels they have something to contribute.

 

By joining us you will contribute to Citrus Arts’  work in the following ways:

 

 • Creating successful touring productions across the UK

 • Celebrating the society and landscape of Wales

 • Connecting with our immediate community in Pontypridd

 • Collaborating with public, private, and third-sector organisations

 • Curating creative learning opportunities for young people in the south Wales valleys.

 

If you would like to know more about the company please contact Co-Artistic Director James james@citrusarts.co.uk for a copy of our recent Strategic Review.

 

Applications can be made by sending a CV and covering letter outlining your interests to admin@citrusarts.co.uk

Galwad Am Aelodau

Bwrdd I Gwmni Citrus Arts

Mae Citrus Arts yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â chorff llywodraethu un o gwmnïau celfyddydol mwyaf deinamig Cymru.

 

Fel ein 10fed Penblwydd, rydym yn ystyried hanes llwyddiannus o greu perfformiadau a digwyddiadau arloesol, o ansawdd uchel, ac yn gwybod ein bod ar gyfnod allweddol o dwf o ran bod angen ail-gyfansoddi fel sefydliad elusennol.

 

Rydym yn arbennig o awyddus i ddenu pobl ag arbenigedd mewn Cyllid, Codi Arian, Cynhyrchu Celfyddydau, Marchnata a Chyfathrebu, Rheoli Adeiladu ac Celfyddydau Cymunedol. Nid gofynion unigryw mo'r rhain ac ni ddylent atal unrhyw un sy'n teimlo bod ganddynt rywbeth i'w gyfrannu.

 

Trwy ymuno â ni, byddwch yn cyfrannu at waith Citrus Arts yn y ffyrdd canlynol:

 

 • Creu cynyrchiadau teithiol llwyddiannus ledled y DU

 • Dathlu cymdeithas a thirwedd Cymru

 • Cysylltu â'n cymuned uniongyrchol ym Mhontypridd

 • Cydweithio â sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector

 • Curadu cyfleoedd dysgu creadigol i bobl ifanc yng nghymoedd de Cymru

 •  

Os hoffech wybod mwy am y cwmni, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Cyd-artistig James james@citrusarts.co.uk  am gopi o'n Hadolygiad Strategol diweddar (mewn Saesneg).

 

Gellir gwneud ceisiadau trwy anfon CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich diddordebau i admin@citrusarts.co.uk.

bottom of page