NEUADD TREHOPCYN
Cartref Citrus Arts a Chymdeithas Les Henoed Ward y Rhondda 

Hop Hall Logo Circle Orange.png

Neuadd Gymuned Trehopcyn ydi’r enw newydd ar Neuadd Les Pensiynwyr Ward y Rhondda yn Nhrehopcyn, Pontypridd.

Mae Neuadd Trehopcyn yng nghalon y gymuned. Capel Wesle hardd ydi’r neuadd a ddefnyddid yn daflod yn ystod hanner cynta’r ugeinfed ganrif. Ers y 1950au mae’n eiddo Cymdeithas Les Henoed Ward y Rhondda ac yn awr rydym yn gofalu am yr adeilad ac yn ei gynnal a’i gadw ar y cyd.
 
Rydym wedi dechrau graddol gyflwyno nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn y Neuadd, gan gynnwys clybiau cymdeithasol, Citrus Pips a chyfarfodydd. Yn 2021, ynghyd â’r perchnogion a defnyddwyr eraill yr adeilad, byddwn yn bwrw golwg ar ddatblygu’r adeilad ymhellach fyth.

Rhowch wybod i ni beth ydi’ch meddwl chi.
 

Copy of A3 Poster Timetable (29.7 × 42cm) (1).png
Rhaglen y teulu at y gwanwyn haf

Tymor Blasu

 

Ar ôl bod dan glo dan do ers cyhyd, mae Citrus Arts a Lles Henoed Ward y Rhondda wrth eu boddau o ddod â’n rhaglen wych atoch chi, o sesiynau blasu’r celfyddydau, creadigol a chymunedol i’r teulu i gyd roi cynnig arnyn nhw. 

Bwriwch olwg ar yr amserlen gyferbyn i gael rhywbeth at ddant pawb. Pa un a ydych chi’n animeiddiwr yn ôl eich bryd, yn ganwr brwsh gwallt, neu’n bencampwr cylchyn hwla yn ddistaw bach, neu os ydych am ddod draw am sgwrs a dishgled; pa un a ydych chi’n bump oed neu’n bump a phedwar ugain, gobeithio’n wir y cewch chi rywbeth sy’n goglais eich ffansi chi yn Neuadd Trehopcyn! 

 
innner fold (42 × 29.7cm) (1).png

Cofiwch ddweud eich dweud  

 

Ac os nad oes dim byd i chi? Mae arnom eisiau gwneud Neuadd Trehopcyn yn lle i bawb gael chwilio eu creadigedd a chysylltu â’u cymuned. Dewch heibio, eisteddwch a wnawn i ddishgled i chi, estyn y sgedins a gewch chi roi’ch syniadau i ni, a’ch ymateb a’ch awgrymiadau.

Siapio’r dyfodol 

 

Dros yr ychydig fisoedd i ddod, byddwn yn rhoi cynnig ar wahanol sesiynau a ffyrdd o weithio i gael gwybod be sy’n taro ein cymuned orau, felly dewch yn rhan o’r gwaith yn awr i helpu i lunio hwb cymunedol creadigol arbennig Trehopcyn!

 
Ar ddod

Sadurwn 2 Gorffennaf  am 1pm

Canu gyda Johnathon Rowland-Beer

Os gallwch anadlu gallwch ganu! Bydd Jon yn eich helpu i fagu blwch offer i gefnogi eich llais canu drwy gynhesu ac ymarferion, yn ogystal â chanu caneuon difyr a mwynhau defnyddio eich llais.

workshops imagery (1).png

Sadurwn 9fed Gorffennaf am 10am

Gweithdy Blasu Syrcas i’r Teulu

Chwarae syrcas i’r teulu! 

Rhowch gynnig ar jyglo, troelli platiau, y cylchyn hwla, y weiren dynn ac yn y blaen. 

 

Yn hwyl, yn gorfforol ac yn gynhwysol gyda thiwtoriaid profiadol ac awyrgylch cyfeillgar Neuadd Trehopcyn newydd ei hailwampio.

2022_05_MJR_citrustaster_0064-web.jpg

Sadwrn 9fed Gorffenaf am 1-4pm

Tro a Sgwrs gyda Gilly Adams

Bydd Gilly’n arwain taith gerdded o Neuadd Trehopcyn tuag at Barry Sidings, yn trafod Gweinyddu a defod, yn canolbwyntio ar fawrygu’r dirwedd ar hyd y ffordd  a gydag ambell i beth i brocio sgrifennu creadigol. 

Erbyn diwedd y gweithdy gobeithio y bydd gennym destunau ar ddu a gwyn am dirwedd a chymuned yr ardal, efallai rhai gobeithion am a ddaw.

workshops imagery (7).png

Sadwrn 16 Gorffenaf am 11-1pm

Plu Macramé - Dechreuwyr 

Mae i’r croglenni cain, eco-gydnaws yma deimlad naturiol a swyn gwledig.  

Bydd dysgu’r dechneg clymu macramé yma’n rhoi lle i chi greu croglen ddihafal efo’r oes i’ch aelwyd. 

 

Darparir y deunyddiau i gyd.

feathers blank.png

Sadwrn 23 Gorffenaf am 11am

Ffuglen Fflach
Sgrifennu Creadigol gyda
Rachael Trezise

Mae yna le i bob llais ym myd sgrifennu creadigol ac i’r theatr.  Gewch chi ddysgu sut i gyfleu eich lle, eich diwylliant a’ch dosbarth a dathlu eich hunaniaeth, eich brogarwch a’ch synnwyr perthyn gyda’r nofelydd a’r dramodydd Rachel Trezise.

Suitable for 14years +

Rachel Trezise.jpg

Supported by:

A gefnogir gan:

Loto Comm FUnd.png

 

Eich Neuadd chi ydi hon. Oes arnoch chi eisiau defnyddio’r fan?

Eich man gymuned chi ydi Neuadd Trehopcyn. Mae arnom ni eisiau i chi ein helpu i’w defnyddio. Mae’n fan hynod werthfawr i’n cymuned ei defnyddio. Os ydych chi’n grŵp cymuned, yn artist neu os oes arnoch eisiau llogi’r fan i greu neu i ymarfer, cysylltwch â ni ar admin@citrusarts.co.uk  a gallwn fynd â chi o gwmpas yr adeilad.

Window Boxes Logo.png

 

Yn byw yn y cyffiniau ac yn methu dod i’r Neuadd?
Os ydych chi’n gwarchod, rydym yn rhedeg Bocsys Ffenestri er Lles
Os ydych chi’n nabod rhywun ym Mhontypridd sy’n gwarchod neu efallai’n dioddef oherwydd ynysu yn ystod Argyfwng COVID-19, gallwn anfon bocs ffenest atyn nhw’n llawn gweithgareddau. 
Cysylltwch ag
admin@citrusarts.co.uk

Rhowch help llaw i ni ailwampio’ r Neuadd!

Yn ystod mis Rhagfyr bydd Citrus Arts yn rhedeg cyfres o weithdai crefft Dolig o’n cartref yn Neuadd Gymuned Trehopcyn.. Ymgofrestrwch yma i sesiynau ymarferol, yn-cadw-pellter-cymdeithasol-ac-eto’n-gymdeithasol lle cewch chi ddysgu gwneud torchau ac addurniadau Dolig, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol ac eco-gydnaws. Mae’r Gweithdai am ddim i gadw lle ynddynt, ond rydym yn gofyn am rodd – dyweder £10 neu ragor – tuag at gostau hwylio Neuadd Gymuned Trehopcyn yn barod i agor yn y Flwyddyn Newydd!

 

Hyd yn hyn mae Citrus Arts ac y cyd â Chymdeithas Les Henoed Ward y Rhondda wedi llwyddo i godi dros £50,000 tuag at atgyweirio roedd ei fawr angen. A Cham Cynta’r gwaith ar y gweill ac yn mynd yn dda, mae gofyn jobyn mawr tacluso a glanhau i fod yn barod i agor i’r cyhoedd yn y flwyddyn newydd, tra byddwn ni’n gweithio tuag at godi rhagor o arian at yr Ail Gam.

 

Helpwch ni i godi llecyn celfyddydau creadigol newydd tan gamp i’r Rhondda.


 

*Mae’r sesiynau’n addas i bob oed ond efallai y bydd rhieni am roi cymorth i blant iau.

Archebion a Rhoddion 

Os carech ddod i unrhyw un o’n gweithdai, archebu dosbarthiadau neu roi arian tuag at y Gweithgaredd Elusen i Godi Arian at Ailwampio Neuadd Trehopcyn, gallwch wneud hynny o ddilyn dolennau â’n tudalen Archebu Ar Lein.   

  • Ar gyfer rhoddion ar lein, defnyddiwch wasanaeth ‘Rhoi Arian i Neuadd Gymuned Trehopcyn’ ar gyfer rhodd £10 untro. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth yma gynifer o weithiau ag y mynnwch chi. 

  • Rydym hefyd yn derbyn Taliadau Arian Parod, Sieciau neu daliadau BACS a gellir anfon taliadau PayPal at finance@citrusarts.co.uk

  • Cofiwch gysylltu â ni ar admin@citrusarts.co.uk  os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth.

Work on the Hall - Progress in Pictures 

Window Boxes for Wellbeing Project 

Un o brosiectau Citrus Arts a Lles Henoed Ward y Rhondda.   Cefnogir gan Gronfa Gymuned y Loteri, grant Gweithgareddau Cymuned Covid RhCT a Bwrdd Iechyd Cwm Taf.