top of page

Ein Cefnogi Ni

 

Yn 2020 daethom yn elusen. I’n tyb ni, drwy greadigedd gallwn helpu i gefnogi sgiliau a hyfforddiant, drwy weithgareddau lleol i hen ac ifanc, gwella iechyd a lles, yn ogystal â bod yn ganolbwynt cymdeithasol i’r gymuned. Rydym byth a hefyd yn edrych yn llygad y geiniog i gael ganddi wneud y mwyaf oll i wella ein cymuned a’r bobl rydym yn eu cefnogi.

Sut y gallwch chi ein cefnogi ni

Rhoddion


Yn Citrus, rydym yn croesawu rhoddion o unrhyw swm. Byddwn yn defnyddio'ch arian i fod o fudd i'n cymuned leol trwy greadigrwydd, dinasyddiaeth a charedigrwydd. Mae rhoddion yn talu am diwtoriaid syrcas ar gyfer plant cymdogaeth, i ni gydlynu gweithgarwch cymunedol fel cogyddion neu gasglu sbwriel, ac am ein sbectol awyr agored anhygoel a wneir gyda'n pobl leol ac ar eu cyfer. 

Gallai eich cefnogaeth dalu am berson ifanc nad yw eto wedi dod o hyd i'w gilfach yn yr ysgol neu'r system gyflogaeth i gymryd rhan mewn hyfforddiant technegol celfyddydau awyr agored, gan gael ei dalu i hyfforddi a gwneud gwaith creadigol y maent yn falch ohono. 

Gallai dalu am weithdy creadigol cymdeithasol i grŵp o henuriaid ein cymuned gydag artist neu feddyliwr na fyddent fel arall yn gallu clywed ganddo.

Gallai dalu i blentyn niwrowahanol fynychu dosbarthiadau syrcas wythnosol, lle na fydd angen iddynt eistedd yn llonydd, bod yn dawel na theimlo'n wahanol!

Beth allai fy rhodd ei wneud?

  • £15 yn talu costau un plentyn neu berson ifanc mewn dosbarth Sitrws

  • Mae £50 yn creu lle i bobl ifanc 16-30 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar hyn o bryd fynychu diwrnod o'n hyfforddiant technegol celfyddydau awyr agored (Cynllun Celfwaith)

  • £175 yn talu am git llawn i un o'n graddedigion Gwaith Celf fod yn barod am waith cyflogedig; gan gynnwys DBS, esgidiau dur a phecyn offeryn sylfaenol.

Os ydych chi eisiau siarad am godi arian, neu ofyn unrhyw gwestiynau am ein prosiectau a sut rydyn ni'n defnyddio rhoddion, cysylltwch â Beth ar beth@citrusarts.co.uk neu 07785 947823

 

 

Gwirfoddolwr

Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau o gymryd rhan gyda grwpiau iau, cyflwyno gweithgareddau i stepen drws pobl hŷn i berfformiadau lleol. Fel elusen leol, mae angen help arnom bob amser i gynnal y gweithgareddau hyn.

Os hoffech chi ein helpu, cysylltwch â admin@citrusarts.co.uk

bottom of page