top of page
N'in recriwtio!

Mae Citrus Arts yn chwilio am rywun lleol i fod yn Westeiwr yn ein canolfan yn Neuadd Trehopcyn.

citrus_rust blank_edited-2.png
Disgrifiad Swydd gwesteiwr y neuadd

Mae Citrus Arts yn chwilio am rywun lleol i fod yn Westeiwr yn ein canolfan yn Neuadd Trehopcyn.
Diolch i gyllid Costau Byw’r Loteri, byddwn yn agor y neuadd am ddeuddydd yr wythnos i bobol leol gael ei defnyddio’r fan i weithio, i elwa ar ddesg boeth neu i gyfarfod.  

Bydd ein Gwesteiwr Neuadd yn gyfrifol am agor a chau’r adeilad, trefnu adnoddau, paratoi’r mannau a chefnogi aelodau o’r gymuned. Y rhan bwysicaf o’r swydd yw croesawu pobol a bod yn gefn iddyn nhw i wneud yn fawr o’r adeilad, ymgysylltu â’r gymuned a theimlo mai lle iddyn nhw ydi Neuadd Trehopcyn.
Bydd hefyd yn ein helpu ni i gefnogi plant ac oedolion pan gyrhaeddan nhw at ddosbarthiadau, cadw cofrestrau ac ymorol bod ganddyn nhw’r holl wybodaeth mae arnyn nhw’i hangen. Gan hynny, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gael archwiliad y
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (y bydd Citrus yn ei drefnu ac yn talu amdano).
Swydd ran-amser yw hon, tua phymtheg awr yr wythnos (gallwn fod yn hyblyg) am dâl o £10.42 yr awr. Rydym yn rhagweld y byddai’r oriau’n cael eu rhannu dros ddydd Llun a dydd Mercher, a bydd gofyn rhai oriau’n gynnar fin nos.

 

Mae’r swydd yn galw am rywun sydd:

  • Yn brydlon

  • Yn cyfathrebu’n dda; yn gallu dal pen rheswm â phobol o bob oed a chefndir

  • Yn gysylltwr; yn gallu gwrando, sgwrsio, dod â phobol ynghyd a chreu mannau cyfforddus, croesawgar

  • Yn ei gyflwyno’i hun yn gadarnhaol, yn chwilio am atebion a chyfleoedd i helpu

  • Yn drefnus ac yn gallu cadw cyfrif o restrau syml stafelloedd wedi’u gosod ac amserelenni dosbarthiadau a chynllunio ymlaen llaw sut i baratoi’r neuadd at y sesiynau hynny.

  • Byddai’n well petai gan y person fedrau digidol megis gallu llenwi ffurflenni ar-lein neu farcio cofrestrau mewn dogfennau digidol. Dyw hyn ddim yn hanfodol.

  • Byddai hefyd yn well petai’r person yn siarad rhywfaint o Gymraeg ond dyw hyn ddim yn hanfodol.

  • Cyrchddull Citrus yw “Cymraeg bob dydd” ac rydym yn cymell pobol sydd ynghlwm â ni  - waeth faint o Gymraeg sydd ganddyn nhw (gan gynnwys dim o gwbwl) – i ddechrau defnyddio ambell i air Cymraeg, ond rydyn ni’n addo gwneud hyn yn hwyl ac yn ddifyr. Fe allai hyn gynnwys dweud ‘shwmai’, ‘croeso’ a ‘diolch’ i ddechrau cychwyn! Mae’r rhan fwyaf o’r tîm yn dysgu Cymraeg felly fe fyddwn ni i gyd ar y daith yma gyda’n gilydd.

  • Rydyn ni yn Citrus yn gyflogwr cefnogol ac fe wnawn ein gorau i fod yn hyblyg ble bynnag y gallwn. 

 

Fe fyddwn ni’n darparu unrhyw hyfforddiant neu ddiweddaradau gofynnol ac yn talu amdanyn nhw e.e. Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd, Hyfforddiant Cymorth Cyntaf etc. Caiff y Gwesteiwr Neuadd llwyddannus ei groesawu i’n tîm bychan a bydd yn rhan o’n gwaith yn ysbrydoli creadigedd, dinasyddiaeth a charedigrwydd yma yn Nhrehopcyn.
Os oes arnoch eisiau gwneud cais am y swydd yma, anfonwch un dudalen A4 fan bellaf yn egluro pam rydych yn gwneud cais a pha fedrau a chyneddfau sydd gennych y byddech yn eu dwyn i’r swydd. Os ydi’n well gennych, gallwch anfon recordiad sain neu fideo atom – dim mwy na dwy funud. Gewch chi atodi CV os mynnwch chi, ond dyw hyn ddim yn hanfodol o gwbwl. 

 

Ebostiwch eich cais at admin@citrusarts.co.uk erbyn dydd Mawrth 11 ydd Gorffennaf.

bottom of page